1. HỢP ĐỒNG – Các điều khoản và điều kiện này – cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến thỏa thuận đặt hàng hoặc dịch vụ của bạn – tạo thành hợp đồng giữa bạn – người mua thiết bị cụ thể (bao gồm cả các bộ phận và hàng hóa khác), giấy phép phần mềm và/hoặc dịch vụ (“Người Mua”) với chúng tôi – đơn vị Mettler-Toledo ghi rõ trong bản báo giá, thư xác nhận đơn đặt hàng, thỏa thuận dịch vụ, hóa đơn hoặc tài liệu đặt hàng khác chúng tôi giao cho bạn (“MT”). Các quyền và nghĩa vụ ghi rõ trong hợp đồng này áp dụng cho Người Mua để mua thiết bị, giấy phép phần mềm và các dịch vụ được ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu đơn đặt hàng của Người Mua bao gồm phần mềm bắt buộc phải tuân thủ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (“EULA”), các điều khoản của EULA cũng áp dụng và được ưu tiên so với các điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện khác nhau hoặc khác với các điều khoản và điều kiện này sẽ chỉ áp dụng nếu cả hai bên đều đồng ý bằng văn bản. Các điều khoản hoặc điều kiện bao gồm trong các biểu mẫu của Người Mua, kể cả các điều khoản và điều kiện mua hàng chuẩn của Người Mua và các tài liệu xuất trình cho các đại diện dịch vụ tại chỗ của MT đều không phải là một phần của hợp đồng này. Biên nhận thiết bị, giấy phép phần mềm của Người Mua và/hoặc các dịch vụ cho phép chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện này cũng như mọi EULA áp dụng có sẵn tại www.mt.com/legal.

2. CẤP PHÉP – Nếu không có EULA, MT sẽ cấp cho Người Mua quyền hạn không độc quyền, không tái cấp phép và không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm đã đặt hàng chỉ cho các mục đích nội bộ của Người Mua. Người mua không được thiết kế ngược, dịch ngược hay tháo rời bất cứ phần mềm nào đã được MT cấp phép.

3. BÁO GIÁ, GIÁ CÔNG BỐ VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM – Báo giá và các ưu đãi bán hàng khác tự động hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày ban hành, trừ khi được nêu rõ theo cách khác và trừ khi MT rút lại bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng đó bất cứ lúc nào trước khi Người Mua chấp nhận bản báo giá hoặc ưu đãi đó. Báo giá và các ưu đãi liên quan đến thiết bị hoặc phần mềm tùy chỉnh có thể dựa trên một số thông tin và tình huống nhất định, bao gồm các thông tin mà Người Mua cung cấp. Khi các thông tin hoặc tình huống mà MT đã dựa trên đó để đưa ra bản báo giá hoặc ưu đãi bán hàng thay đổi thì MT có thể điều chỉnh bản báo giá hoặc ưu đãi đó. Giá công bố không phải là giá bán và có thể thay đổi mà không cần thông báo. MT có thể thay đổi thông số kỹ thuật thiết bị hoặc phần mềm mà không thông báo trừ khi công ty đồng ý với (các) thông số kỹ thuật bằng văn bản. Giá không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí vận chuyển, phí đóng gói, phí xử lý, bảo hiểm, thuế, phí kiểm tra, phí cấp phép, chi phí lắp đặt nào hay các chi phí hoặc dịch vụ khác trừ khi được nêu rõ theo cách khác trong các tài liệu đặt hàng. MT có thể quyết định chấp nhận hoặc từ chối bất cứ đơn hàng nào; MT-Mã số đơn đặt hàng: (a) kèm theo văn bản xác nhận đơn đặt hàng; hoặc (b) khi thực hiện đơn đặt hàng. Đặc tính sản phẩm cụ thể – bao gồm nhưng không giới hạn ở trọng lượng sản phẩm, kích thước, giá trị, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, trọng tải, dung sai và các dữ liệu kỹ thuật khác không đảm bảo các đặc tính đó và được cung cấp chỉ để tham khảo. Người Mua không được tiết lộ bất kỳ bản báo giá, mức giá, thông số kỹ thuật hoặc thông tin sản phẩm nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MT.

4. THUẾ – Nếu luật pháp địa phương bắt buộc MT thu của Người Mua bất kỳ khoản thuế nào, nó sẽ được thêm vào hóa đơn của Người Mua và Người Mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản thuế đó, trừ khi Người Mua cung cấp cho MT giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ. Nếu giấy chứng nhận miễn thuế mà Người Mua cung cấp cho MT sau đó được xác định là không hợp lệ thì Người Mua sẽ phải trả khoản thuế chưa thanh toán trước đây.

5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN – Điều khoản thanh toán được nêu rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu không nêu rõ điều khoản thanh toán thì thời hạn thanh toán là tròn 30 ngày kể từ ngày lập hoá đơn. Người Mua không được giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào mà họ còn nợ MT theo hợp đồng này, hay mặt khác để riêng bất cứ khoản tiền nào mà họ nợ MT theo hợp đồng này, để khiếu nại tranh chấp.

6. VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ VÀ GIAO HÀNG – Điều khoản vận chuyển được nêu rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT. Nếu không nêu rõ điều khoản vận chuyển thì áp dụng phương thức Giao hàng tại xưởng. Ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ chỉ là ngày ước tính trừ khi MT đồng ý rõ bằng văn bản một ngày hoặc một lịch trình cố định. MT sẽ tiến hành các nỗ lực thương mại hợp lý để đáp ứng ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ ước tính. Tất cả các ngày giao hàng và ngày sử dụng dịch vụ tùy thuộc vào việc MT kịp thời nhận được toàn bộ thông tin và sự chấp thuận cần thiết. Nếu Người Mua khiến việc giao hàng bị chậm trễ, MT sẽ lưu giữ và xử lý tất cả các mặt hàng với rủi ro thuộc về Người Mua, và sẽ lập hóa đơn cho Người Mua đối với phần giá hợp đồng chưa thanh toán cộng với giá lưu kho, bảo hiểm và chi phí xử lý áp dụng. MT có thể giao hàng từng đợt. MT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu hụt hay thiệt hại nào trừ khi Người Mua giữ lại tất cả các container vận chuyển và vật liệu đóng gói để kiểm tra.

7. TRẢ HÀNG – Thiết bị hoặc giấy phép phần mềm được thiết kế, sửa đổi, tùy chỉnh hoặc định cấu hình đặc biệt cho Người Mua thì không thể trả lại, trừ khi có yêu cầu bảo hành hợp lệ mà thiết bị hoặc phần mềm đó không thể sửa chữa. Người Mua không thể trả lại thiết bị đã được thay đổi, bị hỏng, đã qua sử dụng hoặc đã lắp đặt trước đó. Trừ khi MT gây ra lỗi vận chuyển hoặc Người Mua đưa ra yêu cầu bảo hành hợp lệ, thiết bị xuất xưởng nhưng chưa sử dụng mới được hoàn trả chỉ khi Người Mua liên hệ với MT để được chấp thuận và hướng dẫn hoàn trả trước khi tiến hành hoàn trả bất cứ sản phẩm nào. MT có quyền tính phí hoàn kho cho Người Mua đối với mọi sản phẩm hoàn trả.

8. HỦY ĐƠN HÀNG – Khi có văn bản chấp thuận của MT, Người Mua có thể hủy đơn hàng trước khi vận chuyển thiết bị hoặc phần mềm hoặc trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng dịch vụ. MT có thể hủy đơn hàng của Người Mua hoặc yêu cầu thanh toán trước nếu Người Mua chuyển giao tài sản vì lợi ích của các chủ nợ, hoặc nếu MT có lý do để tin rằng Người Mua không sẵn sàng hoặc không thể thực hiện cam kết của mình. Nếu Người Mua hủy đơn hàng khác với trường hợp cho phép ở phần này thì Người Mua phải trả cho MT toàn bộ các khoản tiền phải trả theo đơn đặt hàng. Nếu đơn hàng của Người Mua bị hủy vì bất cứ lý do gì, Người Mua sẽ phải trả cho MT các chi phí và phí tổn hợp lý (bao gồm chi phí thiết kế và toàn bộ cam kết với các nhà cung cấp cũng như nhà thầu phụ của MT) phát sinh trước khi MT nhận được thông báo hủy đơn hàng cộng với tỷ lệ lợi nhuận thông thường của MT cho sản phẩm tương tự. Phí hủy đơn hàng tối thiểu là 15% mức giá.

9. THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG – Người Mua có thể thay đổi đơn hàng nếu được MT chấp thuận bằng văn bản. Nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi đơn hàng của Người Mua, MT có thể thay đổi giá cả và lịch giao hàng. Nếu MT đã tiến hành công việc hoặc mua sẵn các vật liệu nhằm phục vụ đơn hàng của Người Mua và yêu cầu thay đổi của Người Mua khiến cho công việc hoặc các vật liệu đó trở nên không cần thiết nữa thì Người Mua vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí đó.

10. LỢI ÍCH BẢO ĐẢM – Người Mua cấp cho MT lợi ích bảo đảm trên tài sản mua trong giấy phép thiết bị và phần mềm mà họ đã mua, thừa nhận tính hợp lệ của sự cấp phép này và đồng ý không phản đối tính hợp pháp của sự cấp phép này. Người Mua sẽ hỗ trợ MT trong việc thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để hoàn thiện và bảo vệ lợi ích bảo đảm của MT. MT được hưởng bất kỳ mọi quyền lợi và biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật hoặc theo vốn chủ sở hữu chỉ khi Người Mua mặc định chấp nhận điều đó trong nghĩa vụ của họ đối với MT.

11. Bảo hành: NẾU KHÔNG CẤP CHO NGƯỜI MUA VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH RIÊNG, MT BẢO ĐẢM RÕ RẰNG THIẾT BỊ, PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH LÀ DUY NHẤT NHƯ NÊU RÕ Ở PHẦN NÀY. ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, MT TỪ CHỐI ĐƯA RA MỌI TUYÊN BỐ BẢO ĐẢM NÀO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HAY TÍNH THƯƠNG THÍCH CHO CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). CÁC BẢO ĐẢM NÀY CHỈ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO NGƯỜI MUA THIẾT BỊ SAU ĐÓ HOẶC CHO NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP PHẦN MỀM SAU ĐÓ KHI CÓ VĂN BẢN CHẤP THUẬN TRƯỚC CỦA MT. NGOÀI RA, CÁC BẢO ĐẢM SAU CẤU THÀNH CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI MỌI VI PHẠM CỦA MT TRONG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY.

A. THIẾT BỊ – MT bảo đảm rằng trong điều kiện sử dụng bình thường: (i) thiết bị của mình – ngoại trừ các bộ phận thay thế – sẽ không bị lỗi tay nghề và vật liệu trong vòng 1 năm kể từ ngày lắp đặt/sử dụng ban đầu hoặc trong vòng 18 tháng kể từ ngày được MT giao hàng, bất kể điều nào xảy ra trước; và (ii) các bộ phận thay thế sẽ không bị lỗi tay nghề và vật liệu trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng. Nếu các lỗi vừa mô tả được tìm thấy và báo cáo trong thời hạn bảo hành, MT sẽ có quyền lựa chọn hoàn tiền bằng đúng giá mua, thay thế thiết bị hoặc sửa chữa các lỗi đó bằng cách cung cấp các bộ phận thay thế và miễn phí nhân công thực hiện. Vận chuyển tới 80 km (50 dặm) tính từ đại diện dịch vụ gần nhất của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền sẽ được hoàn toàn miễn phí cho yêu cầu bảo hành hợp lệ.

B. PHẦN MỀM – Nếu được cài đặt đúng theo thông số kỹ thuật và các yêu cầu hệ thống, MT đảm bảo phần mềm mà công ty phát triển sẽ thực hiện đáng kể các chức năng được mô tả trong tài liệu phần mềm mà công ty cung cấp hay mặt khác như được thỏa thuận bằng văn bản trong trường hợp không có bất kỳ tài liệu phần mềm nào. MT không bảo đảm phần mềm không bị lỗi, rằng Người Mua có thể sử dụng phần mềm không bị gián đoạn, rằng giao diện của bên thứ ba hoặc các hệ thống kết nối với phần mềm sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc phần mềm sẽ không có lỗ hổng để xâm nhập hoặc tấn công. Nếu MT không cấp cho Người Mua văn bản quy định chính sách bảo hành riêng thì thời hạn bảo hành phần mềm vận hành thiết bị cũng bằng thời hạn bảo hành thiết bị được mua cùng với phần mềm đó. Thời hạn bảo hành cho bất kỳ phần mềm hay tính năng phần mềm nào khác là 90 ngày kể từ ngày giao hàng. Để tránh sự nghi ngờ, chính sách bảo hành của chúng tôi bao gồm sửa lỗi nhưng không bao gồm bất kỳ tính năng mới nào. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, MT không có chính sách bảo hành cho phần mềm được phát triển, sửa đổi hay tùy chỉnh riêng cho Người Mua. Các chính sách bảo hành này cũng được áp dụng cho mọi phiên bản và dịch vụ mới mà MT có thể cung cấp trong tương lai.

C. DỊCH VỤ – MT bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ được thực hiện theo cách thức chuyên nghiệp phù hợp với thông lệ chuẩn của ngành công nghiệp. Nếu bất kỳ sự không phù hợp nào được phát hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày sản phẩm được hoàn tất và Người Mua kịp thời thông báo cho MT bằng văn bản, MT sẽ cung cấp dịch vụ, thông tin hướng dẫn hoặc tham vấn cần thiết để khắc phục sự không phù hợp đó.

D. ĐIỀU KHOẢN CHUNG – Các bảo đảm nêu trên còn tùy thuộc vào các điều kiện chung sau đây: (i) Vật tư, phụ kiện, hao mòn thông thường, các bộ phận hao mòn và dễ hỏng được loại trừ rõ. (ii) Nếu Người Mua yêu cầu bảo hành trong thời gian làm việc ngoài tiêu chuẩn thì Người Mua sẽ bị tính phí cho thời gian phụ trội. (iii) Các bảo đảm này không áp dụng khi thiết bị và/hoặc phần mềm của MT đã bị: tai nạn, thay đổi, sử dụng sai mục đích, lạm dụng, do Người Mua không đảm bảo quy trình bảo quản, vận hành và/hoặc bảo dưỡng, lắp đặt hay bảo trì đúng quy cách mà nhân viên MT không cho phép, bổ sung hoặc cung cấp thiết bị hay phần mềm không được chấp thuận để tích hợp vào sản phẩm của MT, điều kiện môi trường hoặc điều kiện hoạt động, hoặc phần mềm hay giao diện mà Người Mua hoặc bên thứ ba cung cấp và bất kỳ mọi lý do nào khác mà MT không chịu trách nhiệm. (iv) MT không bảo đảm tính hiệu chuẩn của mọi thiết bị. Tuy nhiên, MT bảo đảm thiết bị của mình có thể được điều chỉnh để đáp ứng các thông số kỹ thuật đã in trong tài liệu của MT, nếu có, để đạt độ chính xác trong thời hạn bảo hành nói trên khi được lắp đặt và sử dụng đúng quy cách. (v) Sản phẩm của các nhà sản xuất khác mà MT bán chỉ được MT bảo hành trong phạm vi của mọi thời hạn bảo hành còn lại được cung cấp bởi nhà sản xuất gốc đó. (vi) Nếu MT sửa chữa thiết bị thì công việc sửa chữa đó sẽ không kéo dài thêm thời hạn bảo hành hiện tại cũng như không tạo ra thời hạn bảo hành mới cho toàn bộ thiết bị hay cho những phần không được MT sửa chữa hoặc thay thế. Trừ khi Người Mua gửi cho MT văn bản thông báo trước và MT đồng ý rằng chính sách bảo hành của mình vẫn đang áp dụng, toàn bộ mọi chính sách bảo hành đều là vô hiệu nếu sản phẩm được đưa ra khỏi quốc gia mà MT đã giao hàng đến.

E. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI TRONG THỜI HẠN BẢO HÀNH – MT có thể cố gắng chẩn đoán và giải quyết các lỗi đó qua điện thoại hoặc qua thư điện tử. Một số thiết bị tích hợp các tính năng hỗ trợ từ xa để báo cáo trực tiếp vấn đề, xác định vấn đề từ xa và biện pháp khắc phục. Khi liên hệ với MT về việc bảo hành, Người Mua phải tuân thủ quy trình xác định vấn đề, biện pháp khắc phục và quy trình mà MT nêu rõ. MT có thể yêu cầu gửi lại một phần hoặc toàn bộ thiết bị về kho của mình để sửa chữa hoặc hỗ trợ xác định vấn đề. Nếu MT xác định cần phải tiến hành công việc sửa chữa tại chỗ thì một kỹ thuật viên sửa chữa sẽ được sắp xếp. Nếu Người Mua thông báo cho MT về một lỗi nào đó và yêu cầu sửa chữa tại chỗ trong khi lỗi đó có thể được khắc phục từ xa, hoặc nếu MT phúc đáp cho thông báo lỗi đó của Người Mua và không tìm thấy lỗi nào mà MT chịu trách nhiệm thì MT sẽ được bồi thường cho mọi công việc đã thực hiện và mọi chi phí đã gánh chịu do yêu cầu của Người Mua. Việc không lắp đặt và sử dụng các công cụ và thiết bị kết nối từ xa sẵn có để báo cáo vấn đề trực tiếp, xác định vấn đề từ xa và khắc phục vấn đề có thể dẫn đến thời gian đáp ứng lâu và khiến Người Mua phải chịu thêm chi phí.

12. BỒI THƯỜNG – MT sẽ bồi thường cho Người Mua các khoản tiền mà Người Mua bị tổn thất phát sinh trực tiếp do thương tật cơ thể (kể cả tử vong) của bên thứ ba hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba trong trường hợp bị thương hoặc bị thiệt hại: (i) xảy ra trong quá trình làm việc của MT; (ii) xảy ra tại cơ sở của Người Mua; và (iii) hoàn toàn gây ra do hành vi bất cẩn hoặc thiếu sót của MT. Các tổn thất mà MT bồi thường có thể bao gồm chi phí pháp lý hợp lý và quyết toán của vụ khiếu nại hay kiện tụng. Nghĩa vụ bồi thường của MT cho các tổn thất của Người Mua chỉ phát sinh nếu Người Mua kịp thời thông báo cho MT bằng văn bản về các tổn thất đó dựa trên cơ sở khi Người Mua đã ước tính hợp lý thiệt hại đó. Khi yêu cầu MT bồi thường tổn thất, Người Mua cho phép MT có toàn quyền duy nhất trong việc xử lý biện hộ đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến MT, và MT được ủy quyền giải quyết hoặc hòa giải các khiếu nại đó theo toàn quyền duy nhất; và Người Mua phải hợp tác trong việc biện hộ tất cả các khiếu nại đó khi MT xét thấy là cần thiết.

13. VI PHẠM BẰNG SÁNG CHẾ – MT sẽ biện hộ cho bất kỳ vụ kiện nào chống lại Người Mua nếu nó dựa trên tuyên bố hợp lý rằng thiết bị hoặc phần mềm do MT thiết kế đã được Người Mua mua theo hợp đồng này hoặc bất cứ phần nào liên quan là sự vi phạm bất kỳ bằng sáng chế hiện hành nào. Nghĩa vụ của MT chỉ phát sinh khi: (a) Người Mua kịp thời thông báo cho MT bằng văn bản về tuyên bố đó và ủy quyền cho MT, cung cấp thông tin và sự hỗ trợ cần thiết để biện hộ chống lại tuyên bố đó; và (b) vi phạm bị cáo buộc không phải là kết quả của một thiết kế hoặc yêu cầu đặc biệt khác mà Người Mua quy định hoặc là kết quả của việc Người Mua hay người khác áp dụng hay sử dụng thiết bị hoặc phần mềm đó. MT sẽ chỉ bồi thường mọi thiệt hại và chi phí mà Người Mua cuối cùng bị phạt khi MT có toàn quyền biện hộ, giải quyết hoặc hòa giải vụ kiện và Người Mua không thực hiện bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến khả năng của MT trong việc tiến hành biện hộ, giải quyết hoặc hòa giải hiệu quả. Khi được Người Mua thông báo về cáo buộc rằng thiết bị, phần mềm hoặc một bộ phận nào đó vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào, với chi phí và lựa chọn của mình, MT có thể: (i) cho phép Người Mua tiếp tục sử dụng thiết bị, phần mềm hoặc bộ phận đó; (ii) Cài đặt các ứng dụng tiên tiến để nâng cao hiệu quả của các thiết bị hoặc phần mềm; (iii) sửa đổi thiết bị, phần mềm hoặc bộ phận đó để nó trở thành không vi phạm; hoặc (iv) loại bỏ thiết bị, phần mềm hoặc bộ phận đó và hoàn tiền bằng đúng giá mua cũng như toàn bộ chi phí vận chuyển và lắp đặt liên quan. Đây là toàn bộ trách nhiệm của MT đối với Người Mua trong trường hợp vi phạm bản quyền.

14. LUẬT PHÁP VÀ/HOẶC CÁC TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH – MT tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. MT cũng tiến hành các bước hợp lý để luôn bảo đảm thiết bị của mình phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định mà vốn có thể áp dụng khi Người Mua sử dụng các sản phẩm của MT. Tuy nhiên, thiết bị của MT được sử dụng trong nhiều ứng dụng quy định và đôi khi các tiêu chuẩn và quy định lại không thống nhất với nhau. MT không cam kết hoặc tuyên bố rằng thiết bị của mình sẽ tuân thủ mọi luật pháp, quy định, quy chuẩn hay tiêu chuẩn, trừ khi được quy định rõ và được thống nhất bằng văn bản bởi một quan chức có thẩm quyền. Người Mua có trách nhiệm lắp đặt, vận hành và hiệu chỉnh thiết bị đúng quy cách phù hợp với tất cả các luật pháp và quy định hiện hành.

15. SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM – Người Mua phải tuân thủ thông tin lắp đặt, sổ tay hướng dẫn sử dụng sản phẩm và hệ thống, hướng dẫn vận hành và an toàn cũng như các tài liệu và thông số kỹ thuật khác mà MT cung cấp kèm theo thiết bị; MT khước từ mọi trách nhiệm pháp lý – bao gồm trách nhiệm bảo hành – nếu Người Mua không tuân thủ mọi hướng dẫn.

16. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ – Trừ khi MT đồng ý rõ điều ngược lại bằng văn bản, MT không chuyển giao cho Người Mua bất cứ quyền sở hữu nào cho bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, công nghệ, thiết kế, thông số kỹ thuật, bản vẽ hay tài sản trí tuệ nào khác liên quan đến thiết bị, phần mềm và/hoặc dịch vụ. Trừ khi được nêu rõ theo cách khác trong EULA áp dụng, các quyền cấp phép phần mềm được cấp là không độc quyền, không tái cấp phép, không thể chuyển nhượng và mang tính giới hạn để chỉ sử dụng cho các mục đích đã được thống nhất.

17. KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI –TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, MT CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ MỌI LOẠI THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI BẤT NGỜ, THIỆT HẠI ĐIỂN HÌNH HOẶC THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT, CHO DÙ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH DO HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG, CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT) CŨNG NHƯ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ BẤT KỂ HỢP ĐỒNG CÓ ĐẠT ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT. Các thiệt hại này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thất thoát lợi nhuận hoặc doanh thu, mất quyền sử dụng thiết bị hoặc thiết bị và phần mềm có liên quan, tốn chi phí thay thế thiết bị hoặc phần mềm, cơ sở vật chất, chi phí cho thời gian chết, tăng chi phí xây dựng, ảnh hưởng đến uy tín, mất khách hàng các hoặc khiếu nại từ phía khách hàng hoặc nhà thầu của Người Mua đối với các thiệt hại đó. Người Mua không được chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cho thuê thiết bị hay phần mềm được bán hoặc được cấp phép theo hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà trước hết không đảm bảo rằng họ cũng phải bảo vệ cho MT ở phần này.

18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM – MT không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, khiếu nại, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi, góp phần vào hoặc phát sinh do các hành vi hay thiếu sót của Người Mua hoặc bên thứ ba, cho dù là sơ suất hoặc theo cách khác. Trong bất cứ trường hợp nào, tổng trách nhiệm của MT đối với bất kỳ và toàn bộ mọi loại thiệt hại hay tổn thất liên quan đến hợp đồng này hoặc đến thiết bị, phần mềm hay dịch vụ được bán, được cấp phép hoặc được giao hàng theo đây cũng không vượt quá giá của sản phẩm dẫn đến khiếu nại, cho dù căn cứ vào hợp đồng, chính sách bảo hành, bồi thường hoặc sai lầm cá nhân (kể cả sơ suất). Và bất kỳ vụ kiện nào phát sinh sau đây phải được bắt đầu trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt nguồn nguyên nhân của vụ kiện đó.

19. KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC HỖ TRỢ MIỄN PHÍ – Trừ khi xuyên tạc lừa đảo, MT không có trách nhiệm cung cấp cho Người Mua bất kỳ thông tin, sự hỗ trợ hoặc tư vấn nào nếu thông tin, sự hỗ trợ hoặc tư vấn đó là không bắt buộc theo hợp đồng này.

20. BẢO HIỂM – Khi có yêu cầu, MT sẽ cung cấp chứng từ bảo hiểm hợp lý chứng minh bảo hiểm chuẩn và các giới hạn hoặc giới hạn phụ có liên quan. Người Mua đồng ý bảo mật nghiêm ngặt các thông tin đó. MT không cho phép bên thứ ba trực tiếp xem chứng từ bảo hiểm cũng như không cung cấp các quyền bổ sung cho bảo hiểm, chẳng hạn như nêu tên các bên được bảo hiểm bổ sung.

21. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG – Ngoại trừ các khoản thanh toán mà Người Mua còn nợ, thời gian thực hiện hợp đồng này sẽ được kéo dài hợp lý nếu một bên vỡ nợ hoặc bị trì hoãn trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này vì những nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của họ. Đình công, bạo động, thiên tai, chiến tranh, hoạt động khủng bố, trường hợp khẩn cấp, thiếu hoặc không có sẵn nguyên vật liệu, thời tiết, thay đổi luật pháp và các nguyên nhân tương tự khác là một số trong các lý do – nhưng không phải là các lý do duy nhất – vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của một bên.

22. QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU – Người Mua xác nhận rằng thiết bị hoặc phần mềm có thể bao gồm các công nghệ và phần mềm phải tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu ở châu Âu, Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác nơi mà thiết bị hoặc phần mềm đó được phân phối hoặc sử dụng. Người Mua tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các hạn chế đó nếu họ xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu thiết bị hoặc phần mềm. Người Mua đồng ý bồi thường thiệt hại và đảm bảo cho MT không bị ảnh hưởng bởi mọi vi phạm quy định hạn chế xuất khẩu gây ra bởi Người Mua hoặc bởi nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý hoặc khách hàng của Người Mua.

23. DIỄN GIẢI – Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mâu thuẫn hoặc không hợp lệ theo luật pháp hiện hành thì các điều khoản và điều kiện đó sẽ được xem là không bao gồm trong hợp đồng này. Điều khoản không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành sẽ được xem là tự động sửa đổi và các sửa đổi đó sẽ được bao gồm trong các điều khoản và điều kiện này. Các sửa đổi này sẽ được thực hiện đến một mức độ tối thiểu cần thiết để khiến cho điều khoản đó trở nên hợp lệ, hợp pháp và có thể được thực thi. Việc MT khước từ hoặc từ bỏ bất cứ điều khoản nào không phù hợp với các điều khoản và điều kiện này không có nghĩa là MT khước từ hoặc từ bỏ bất cứ điều khoản nào không phù hợp xảy ra trước đó hoặc sau đó.

24. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ – Việc thực hiện của các bên theo hợp đồng này và mối quan hệ giữa các bên tuân thủ luật pháp hiện hành của quốc gia nơi đặt văn phòng mà Mettler Toledo ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT; Nếu văn phòng Mettler Toledo ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng  của MT đặt tại Hoa Kỳ thì luật pháp của Tiểu bang Delaware sẽ được áp dụng. Nơi duy nhất giải quyết các khiếu nại phát sinh theo hợp đồng này là tòa án có thẩm quyền gần nhất với nơi đặt văn phòng mà Mettler Toledo ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT; Nếu văn phòng Mettler Toledo ghi rõ trong các tài liệu đặt hàng của MT đặt tại Hoa Kỳ thì tòa án Tiểu bang Delaware là nơi giải quyết duy nhất. Tuy nhiên, MT có quyền khởi kiện Người Mua tại bất kỳ tòa án nào khác có thẩm quyền. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế được loại trừ rõ.

25. WEEE – Khi được yêu cầu bởi luật pháp hiện hành, MT sẽ vứt bỏ rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo chi phí của Người Mua.

26. TRUY TÌM NGUỒN GỐC – Người Mua xác nhận MT có quyền truy tìm nguồn gốc hoặc thu hồi thiết bị hoặc tiến hành các biện pháp khắc phục khác đối với thiết bị đó. Người Mua sẽ tích cực hỗ trợ MT khi phát sinh nhu cầu này. Nếu Người Mua bán lại thiết bị cho bên thứ ba thì Người Mua sẽ được xem là nhà phân phối thiết bị này theo luật pháp hiện hành và phải tuân thủ mọi nghĩa vụ liên quan kèm theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) lưu giữ tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết để truy tìm nguồn gốc hoặc thu hồi thiết bị đã bán cho bên thứ ba đó tối thiểu 10 năm; (ii) thông báo ngay cho MT về bất kỳ mọi khiếu nại hay sự cố bất lợi liên quan đến thiết bị và kịp thời tuân thủ tất cả các hướng dẫn của MT liên quan đến việc điều tra hoặc xử lý vấn đề; và (iii) tuân thủ tất cả các nghĩa vụ bảo quản và vận chuyển hiện đang áp dụng.

27. DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ THÔNG TIN KHÁC – Người Mua đồng ý rằng MT được quyền sử dụng, xử lý, lưu trữ và cho phép bên thứ ba thay mặt cho MT sử dụng, xử lý và lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào mà MT thu thập được trong hợp đồng này theo quy định của luật pháp liên quan. Trừ khi được thỏa thuận đặt biệt trong đơn đặt hàng với MT, hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi sẽ không bao gồm bất cứ quy trình cung cấp thông tin cá nhân của MT cho bên Mua. Trong quy chuẩn về mối quan hệ với đối tác, chúng tôi có thể xử lý hạn chế các thông tin cá nhân của một số nhân viên của đối tác, hay nhà thầu để có thể đáp ứng yêu cầu của đối tác, và để thực hiện hợp đồng với đối tác (ví dụ để xử lý và thực hiện đơn hàng, xử lý việc thanh toán, sắp xếp giao hàng, và cung cấp dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ). MT sẽ sử dụng thông tin liên hệ chi tiết nhận được từ đối tác trong tài liệu mua hàng hóa và dịch vụ cho các hoạt động tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ tương tự. Đối tác có thể yêu cầu từ chối nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu tại www.mt.com/contact. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại www.mt.com/privacypolicy.